Wim Gabriels

een blog over om het even wat

Tag archief: Water

Oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen: de jaarlijkse bevindingen van de VMM

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen? De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) brengt met haar meetnetten de toestand van de oppervlaktewateren en de bronnen van waterverontreiniging in kaart. Jaarlijks publiceert de VMM haar bevindingen op basis van de metingen van het afgelopen jaar. Deze week verscheen het Jaarrapport Water 2011.

De VMM concludeert dat de waterkwaliteit in Vlaanderen een stuk beter is dan enkele decennia geleden, en dit dankzij investeringen in waterzuivering en de inspanningen van landbouw en bedrijven. De laatste jaren verloopt deze verbetering echter veel minder snel. Het bereiken van de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water, die niet alleen rekening houdt met de fysische en chemische kwaliteit van het water, maar ook met de aanwezige fauna en flora, is volgens de VMM nog veraf.

Het jaarrapport van de VMM verschijnt niet in gedrukte vorm, maar in webformaat. Via de link kan je de algemene conclusies lezen en tevens de meetresultaten bekijken voor de verschillende aspecten van de waterkwaliteit en de bronnen van verontreiniging.

Advertenties

Waterkwaliteit in Vlaanderen: het einddoel is nog veraf

Elk jaar maakt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de balans op van de kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodems in Vlaanderen en de evolutie van afvalwaterlozingen door bedrijven en zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het nieuwste rapport, het Jaarrapport Water 2009, is sinds vandaag beschikbaar op de website van de VMM.

Uit het rapport blijkt dat de waterkwaliteit in Vlaanderen de laatste twee decennia sterk verbeterd is dankzij investeringen in zuivering van huishoudelijk afvalwater en inspanningen van landbouw en industrie. De laatste jaren is die verbetering echter veel minder uitgesproken.

Het gemiddelde zuurstofgehalte in de Vlaamse oppervlaktewateren blijft ongeveer op hetzelfde niveau als het jaar voordien. Ook de gehaltes aan nutriënten zoals nitraten en fosfaten zijn vergelijkbaar met die van de laatste jaren. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, niet alleen in de landbouw, maar ook door particulieren, heeft eveneens een belangrijk effect op de waterkwaliteit. Op veel meetplaatsen vond de VMM meer dan 25 verschillende pesticiden. In een aantal oppervlaktewateren kan een acuut toxisch effect verwacht worden omdat de maximum aanvaardbare concentratie één of meermaals overschreden wordt. Voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) wordt op de meeste meetplaatsen een overschrijding vastgesteld. Bijna alle onderzochte waterbodems zijn licht tot sterk verontreinigd. Ook de biologische waterkwaliteitsdoelstellingen worden op de meeste plaatsen niet gehaald. Omdat deze laatste van groot belang zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water, is er dus nog een lange weg af te leggen.

De resultaten van de waterkwaliteitsmetingen van de VMM kunnen online geconsulteerd worden via het Geoloket Waterkwaliteit op de VMM-website.

Nieuw rapport over de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen

Het controleren van de kwaliteit van de oppervlaktewateren en waterbodems in Vlaanderen behoort tot de taken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze week publiceerde de VMM haar Jaarrapport Water 2008.

Uit dit jaarrapport blijkt dat de kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren verder verbeterd is. De gemiddelde zuurstofconcentratie bijvoorbeeld was in 2008 het beste sinds het begin van de metingen in 1991. Ook voor ammonium en orthofosfaat is er verbetering opgetekend: de gemiddelde concentraties zijn de laatste twee decennia duidelijk gedaald, hoewel de daling de laatste jaren minder uitgesproken was. Zwaar verontreinigde waterlopen zijn een zeldzaamheid geworden in Vlaanderen.

Toch is er nog een lange weg te gaan, stelt VMM. De helft van de meetplaatsen voldoet nog steeds niet aan de zuurstofnorm, en voor de biologische waterkwaliteit haalt zelfs maar één derde van de meetpunten de wettelijke basiskwaliteitsnorm. De kwaliteit van de waterbodems is doorgaans slechter dan die van de waterkolom zelf. Slechts 2 procent van de onderzochte waterbodems werd beoordeeld als ‘niet verontreinigd’.

Ook de bedrijfslozingen in het water worden door VMM opgevolgd. De totale impact daarvan verminderde in 2008 lichtjes ten opzichte van het jaar voordien. En tot slot is er ook vooruitgang geboekt in de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor huishoudelijk afvalwater. Eind vorig jaar werd 73% van het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Maar op te veel plaatsen wordt de werking van de waterzuiveringsinfrastructuur nog steeds belemmerd door een te hoge aanvoer van hemelwater naar de rioleringen.

De samenvatting van het jaarrapport is beschikbaar in de vorm van een zakboekje. En via het Geoloket Waterkwaliteit op de VMM-website kunnen de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen van de VMM ook online geconsulteerd worden.

Water in het huishouden: alles kan beter!

Giet je je verfresten door de gootsteen, of breng je ze naar het containerpark? Spoel je je toilet door met leidingwater of met hemelwater? Alles wat je doet heeft een impact op het milieu en alle beetjes helpen om die impact zo klein mogelijk te houden. Wat niet onbelangrijk is in een dichtbevolkt landje als het onze.

Vandaag lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de brochure Een Watervriendelijk Huishouden, vol met praktische tips hoe je op een milieuvriendelijke manier met water kan omgaan in het huishouden. En dat is meestal nog goed voor je portefeuille ook.

Je kan de brochure bestellen maar je kan ze ook gewoon downloaden.

Is het Vlaamse oppervlaktewater gezond?

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen? Om op deze en andere vragen te kunnen antwoorden, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uitgebreide meetnetten voor het opvolgen van de kwaliteit van de oppervlaktewateren en waterbodems en van de in het water geloosde vuilvrachten.

Deze week publiceerde de VMM haar Jaarrapport Water 2007, waarvan tevens een samenvatting beschikbaar is in de vorm van een zakboekje met de belangrijkste resultaten.

Het Vlaamse oppervlaktewaterDe VMM besluit dat de kwaliteit van het water in beken, kanalen en rivieren de voorbije 15 jaar aanzienlijk verbeterd is, maar voegt eraan toe dat die vooruitgang de laatste jaren minder uitgesproken is dan in de jaren negentig. Maar toen werden dan ook de saneringen met het grootste onmiddellijk effect uitgevoerd. Voor een aantal parameters is de trend duidelijk positief, voor andere is de trend van de curve eerder grillig. Voor een aantal basisparameters werden in 2007 de beste waarden genoteerd sinds het begin van de metingen.

Via het Geoloket Waterkwaliteit op de website van de VMM kunnen de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen van de VMM ook online doorzocht worden. Zo weet u meteen hoe het met de beken en kanalen bij u in de buurt gesteld is.

Bron:
VMM (2008). Jaarrapport Water 2007. Water- en waterbodemkwaliteit – Lozingen in het water – Evaluatie saneringsinfrastructuur 2007. Vlaamse Milieumaatschappij, Erembodegem.